לדלג ל תוכן

ת"צ 28316-10-19 מלי לופו נ' יוניליוור שפע ישראל בע"מ ואסם תעשיות מזון בע"מ

לפי סעיפים 18(ג) ו-25 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "החוק")

מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום 6.3.2023 הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים, בקשה לאישור הסדר פשרה (להלן: "הסדר הפשרה") בת"צ 28316-10-19 (להלן: "בקשת האישור"). הצדדים להסדר הפשרה הם מלי לופו (להלן: "המבקשת"), יוניליוור שפע ישראל בע"מ (להלן: "יוניליוור") ואסם תעשיות מזון בע"מ (להלן: "אסם"; להלן יחד: "המשיבות").

עניינה של בקשת האישור בטענה לפיה יוניליוור ואסם הפחיתו, ללא גילוי נאות, את משקלם של מוצרים שונים (בעניינה של יוניליוור - דגני הבוקר "ברנפלקס" במשקלים של 410-375 ג'; ובעניינה של אסם - סדרת דגני המותג FITNESS במשקלים של 355-350 ג') ובכך, כביכול, הטעו צרכנים בניגוד להוראות הדין ולפרשנותו הנטענת בהנחיות הממונה להגנת הצרכן בעניין הקטנת מוצרים (להלן: "הנחיות הממונה").

יוניליוור ואסם, חולקות על כל הנטען בבקשת האישור. אולם, מטעמי יעילות, הצדדים הפנו את בקשת האישור לשני הליכי גישור נפרדים בפני כב' השופטת (בדימוס) הילה גרסטל, וזאת בצוותא חדא עם שתי בקשות אישור נוספות של כל משיבה, הנדונות בפני מותב נכבד זה בבית המשפט המחוזי בירושלים (ת"צ 32251-10-19 ות"צ 11754-12-18 בעניינה של יוניליוור; ת"צ 28316-10-19 ות"צ 4021-04-20 בעניינה של אסם), בהן נטענות טענות ביחס למוצרים אחרים של המשיבות, כאשר בין הבקשות השונות יש שאלות דומות של עובדה או משפט. בסיומו של הליך הגישור לצורכי פשרה, ומבלי שכל צד מודה בטענות משנהו, הגיעו הצדדים להסכמות כפי שפורטו במסגרת הסדר הפשרה, שעיקריו יפורטו להלן;

1. "חברי הקבוצה" בעניינה של יוניליוור – כלל הצרכנים אשר רכשו מוצרים הנמנים על סדרת דגני הבוקר של המותג 'ברנפלקס' של תלמה המשווקים בתכולה כוללת הפחותה מ-500 גרם בין אם נכללו בבקשת האישור ובין אם לאו וכל זאת למשך 7 שנים עובר להגשת התובענה ועד למועד הקובע.

"חברי הקבוצה" בעניינה של אסם – כלל הצרכנים אשר רכשו מוצרים הנמנים על סדרת דגני הבוקר של המותג 'פיטנס' המשווקים בתכולה כוללת הפחותה מ-375 גרם, בין אם נכללו בבקשת האישור ובין אם לאו וכל זאת במשך 7 שנים עובר להגשת התובענה ועד למועד הקובע.

"המועד הקובע" – המועד בו יהפוך פסק הדין המאשר הסדר הפשרה לסופי וחלוט.

2. פיצוי לציבור – מבלי להודות באף טענה, אסם ויוניליוור יעניקו לציבור, כל אחת בנפרד, הטבה בדרך של תרומת מוצרים כמפורט להלן:

א. יוניליוור תתרום כאמור לעיל סכום פשרה בשווי לצרכן בסך של 220,000 ש"ח (מאתים עשרים אלף שקלים חדשים), כסכום פשרה כולל וסופי (להלן: "סכום פשרה יוניליוור" ו- "התרומה של יוניליוור" בהתאמה);

ב. אסם תתרום כאמור לעיל סכום פשרה בשווי לצרכן בסך של 100,000 ₪ (מאה אלף שקלים חדשים), כסכום פשרה כולל וסופי (להלן: "סכום פשרה אסם" ו- "התרומה של אסם" בהתאמה);

ג. המשיבות, כל אחת בנפרד וללא קשר לשנייה, יעבירו את התרומה לעמותת ארגון לתת - סיוע הומניטרי ישראלי (ע"ר) בתוך תקופה שלא תעלה על 24 חודשים מהמועד הקובע.

3. התחייבות יוניליוור לשינוי אופן הצגת משקלי המוצרים נשוא בקשת האישור – החל מהמועד הקובע, יוניליוור תיערך לביצוע הפעולות הבאות: (א) ביחס למוצרי ברנפלקס הנמנים בבקשת האישור (והם בלבד), דהיינו מוצרי ברנפלקס במשקלים של 375 ו-400 גרם, אשר ישווקו נכון למועד אישור הסדר זה (ככל שישווקו) (להלן בסעיף זה: "המוצרים"), יוניליוור תשנה את מיקום סימון המשקל כך שהסימון ימוקם בחלק העליון של אריזת המוצרים, בצד שמאל, בפונט מודגש וברור, וזאת לתקופה של 9 חודשים ממועד ביצוע השינוי (להלן: "השינוי"); (ב) למען הסר ספק יובהר, כי יוניליוור תהא רשאית להאריך את השינוי (קרי – מעבר לתשעת החודשים) ו/או להרחיב את השינוי גם למוצרים אחרים, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי; (ג) השינוי יתבצע בתוך 36 חודשים מהמועד הקובע (להלן: "תקופת השינוי"), ובלבד שבמועד זה המוצרים עדיין ישווקו במשקלי 375 ו-400 גרם; יובהר כי אין באמור משום התחייבות מצד יוניליוור לכך שהמוצרים באריזתם הקודמת לא ימכרו ו/או ישווקו בתום תקופת השינוי (למשל, ככל שייוותרו במלאי מוצרים באריזתם הקודמת).

4. התחייבות אסם לשינוי רוחבי של אופן הצגת משקלי המוצרים נשוא בקשת האישור – החל מהמועד הקובע, אסם תיערך לביצוע הפעולות הבאות: (א) ביחס למוצרים הנמנים בבקשת האישור (והם בלבד), דהיינו דגני פיטנס המשווקים בתכולות כוללות בין 350–355 גרם (להלן בסעיף זה: "המוצרים"), אסם תפעל כך שמשקלי מוצרים אלו, המשווקים במשקלים שונים ובאריזות דומות, יסומנו באופן מוגדל ומובלט ביחס לסימון ששרר טרם הגשת בקשת האישור, תוך שאסם תפעל לכך כי הסימון יהיה ברור, קריא ובחזית האריזה וזאת לתקופה של 9 חודשים ממועד ביצוע השינוי (להלן: "השינוי"); (ב) למען הסר ספק יובהר, כי אסם תהא רשאית להאריך את השינוי (דהיינו, מעבר לתשעת החודשים) ו/או להרחיב את השינוי גם למוצרים נוספים, הכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי; (ג) השינוי יתבצע בתוך 36 חודשים מהמועד הקובע (להלן: "תקופת השינוי"); אסם מתחייבת בזאת כי בתום תקופת השינוי, לא תייצר את המוצרים באריזתם הקודמת. יובהר כי אין באמור משום התחייבות מצד אסם לכך שהמוצרים באריזתם הקודמת לא ימכרו ו/או ישווקו בתום תקופת השינוי (למשל, ככל שייוותרו במלאי מוצרים באריזתם הקודמת).

5. מעשה בית דין –כלפי כל אחת מן המשיבות בנפרד, כל תאגיד שבשליטתן, כל תאגיד השולט בהן או כל תאגיד אחר מקבוצת יוניליוור/אסם וכל מי מטעמו של כל מי מהם, באופן אוטומטי, יתגבשו ויתור וסילוק (כהגדרתם בהסדר הפשרה) מלאים ומוחלטים של כל אחד מחברי הקבוצה (שלא הגיש הודעת פרישה בהתאם לסעיף 18(ו) לחוק) ביחס לכל ענייני התובענה ובקשת האישור, וייווצר מעשה בית-דין כלפי כל חברי הקבוצה הרלוונטית לכל משיבה באשר לעילות התביעה הנכללות בבקשת האישור, וביחס לכל הסעדים שהתבקשו בקשר אליהם.
6. גמול למבקשת ובאות כוחה – מוסכם על הצדדים, בהתאם לסעיף 18(ז)(2) לחוק תובענות ייצוגיות, כי שכר הטרחה והגמול המומלצים יהיו כמפורט להלן:

א. יוניליוור: הגמול ושכר הטרחה שישולמו ע"י יוניליוור יעמדו על סכום כולל וסופי של 77,500 ש"ח בצירוף מע"מ, לפי החלוקה הבאה - שכר הטרחה המומלץ לב"כ המבקשת יעמוד על סכום כולל של 74,500 ש"ח (בתוספת מע"מ), והגמול המומלץ למבקשת, יעמוד על סכום כולל של 3,000 ש"ח ובנוסף יוניליוור תשיב למבקשת את מחצית האגרה בסך של 2,500 ש"ח.

ב. אסם: הגמול ושכר הטרחה שישולמו ע"י אסם יעמדו על סכום כולל וסופי של 47,500 ש"ח בצירוף מע"מ, לפי החלוקה הבאה - שכר הטרחה המומלץ לב"כ המבקשת יעמוד על סכום כולל של 45,000 ש"ח (בתוספת מע"מ), והגמול המומלץ למבקשת, יעמוד על סכום כולל של 2,500 ש"ח ובנוסף אסם תשיב למבקשת את מחצית האגרה בסך של 2,500 ש"ח.

7. הגשת התנגדויות ופרישה מן ההסדר – בהתאם להוראות סעיף 18(ד) לחוק, כל אדם הנמנה עם חברי הקבוצה שלעיל, או אחד מהגופים המנויים בסעיף, רשאי להגיש לבית המשפט (עם העתק לב"כ הצדדים), עד 45 ימים ממועד פרסום הודעה זו, התנגדות מנומקת בכתב להסדר הפשרה, ובהתאם לסעיף 18(ו) לחוק, כל אדם הנמנה עם חברי הקבוצה שלעיל רשאי להודיע לבית המשפט (עם העתק לב"כ הצדדים), עד 45 ימים ממועד פרסום הודעה זו, בטופס ערוך כאמור בתקנה 7 לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010, על רצונו שלא להיכלל בקבוצה.

8. עיון בהסדר הפשרה – הסדר הפשרה עומד לעיון הקבוצה המיוצגת בפנקס התובענות הייצוגיות, במזכירות בית המשפט המחוזי בירושלים בין השעות 08:30 ל-12:30 וכן באתר האינטרנט של מערכת בתי המשפט. ניתן גם לעיין בהסדר הפשרה במשרדי ב"כ המבקשת, בכתובת רח' אהבת אדם 74/27, כפר יונה, בתיאום מראש.

9. האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה. הנוסח המלא של הסכם הפשרה (על נספחיו) הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו הוראות הסדר הפשרה.

10. נוסח הודעה זו אושר על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים, והיא מתפרסמת על פי החלטתו.


תום אלקלעי, עו"ד

גורניצקי ושות'

ב"כ אסם


רועי מסורי, עו"ד

ארנון, תדמור-לוי

ב"כ יוניליוור


טלי לופו, עו"ד

שרון ענבר פדלון, עו"ד

ב"כ המבקשת

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

לפי סעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "החוק")

מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום 18.4.2024 ניתן פסק דין על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופטת תמר בזק-רפפורט) (להלן: "בית המשפט") ובו אושר הסדר הפשרה (להלן: "הסדר הפשרה") בת"צ 28316-10-19 (להלן: "בקשת האישור"). הצדדים להסדר הפשרה הם מלי לופו (להלן: "המבקשת"), יוניליוור שפע ישראל בע"מ (להלן: "יוניליוור") ואסם תעשיות מזון בע"מ (להלן: "אסם"; להלן יחד: "המשיבות").

עניינה של בקשת האישור בטענה לפיה יוניליוור ואסם הפחיתו, ללא גילוי נאות, את משקלם של מוצרים שונים (בעניינה של יוניליוור - דגני הבוקר "ברנפלקס" במשקלים של 410-375 ג'; ובעניינה של אסם - סדרת דגני המותג FITNESS במשקלים של 355-350 ג') ובכך, כביכול, הטעו צרכנים בניגוד להוראות הדין ולפרשנותו הנטענת בהנחיות הממונה להגנת הצרכן בעניין הקטנת מוצרים (להלן: "הנחיות הממונה").

יוניליוור ואסם, חולקות על כל הנטען בבקשת האישור. אולם, מטעמי יעילות, הצדדים הפנו את בקשת האישור לשני הליכי גישור נפרדים בפני כב' השופטת (בדימוס) הילה גרסטל, וזאת בצוותא חדא עם שתי בקשות אישור נוספות של כל משיבה, הנדונות בפני מותב נכבד זה בבית המשפט המחוזי בירושלים (ת"צ 32251-10-19 ות"צ 11754-12-18 בעניינה של יוניליוור; ת"צ 28316-10-19 ות"צ 4021-04-20 בעניינה של אסם), בהן נטענות טענות ביחס למוצרים אחרים של המשיבות, כאשר בין הבקשות השונות יש שאלות דומות של עובדה או משפט. בסופו של הליך הגישור, הגיעו הצדדים להסכמות בדבר פשרה שאושרה על ידי בית המשפט הנכבד, כדלקמן.

עיקרי הסדר הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין:

1. "חברי הקבוצה" בעניינה של יוניליוור – כלל הצרכנים אשר רכשו מוצרים הנמנים על סדרת דגני הבוקר של המותג 'ברנפלקס' של תלמה המשווקים בתכולה כוללת הפחותה מ-500 גרם בין אם נזכרו במפורש בבקשת האישור ובין אם לאו וכל זאת למשך 7 שנים עובר להגשת התובענה ועד למועד הקובע.

"חברי הקבוצה" בעניינה של אסם – כלל הצרכנים אשר רכשו מוצרים הנמנים על סדרת דגני הבוקר של המותג 'פיטנס' המשווקים בתכולה כוללת הפחותה מ-375 גרם, בין אם נזכרו במפורש בבקשת האישור ובין אם לאו וכל זאת במשך 7 שנים עובר להגשת התובענה ועד למועד הקובע.

2. "המועד הקובע" – המועד בו יהפוך פסק הדין המאשר הסדר הפשרה לסופי וחלוט.

3. פיצוי לציבור – מבלי להודות באף טענה, אסם ויוניליוור יעניקו לציבור, כל אחת בנפרד, הטבה בדרך של תרומת מוצרים כמפורט להלן:

א. יוניליוור תתרום כאמור לעיל סכום פשרה בשווי לצרכן בסך של 220,000 ש"ח (מאתים עשרים אלף שקלים חדשים) אשר יקבע על בסיס שוויים הממוצע של המוצרים הנתרמים בשלושת החודשים שקדמו ליום 14.2.2024 בהתאם לנתוני אתר סטורנקסט, וזאת כסכום פשרה כולל וסופי (להלן: "סכום פשרה יוניליוור" ו- "התרומה של יוניליוור" בהתאמה);

ב. אסם תתרום כאמור לעיל סכום פשרה בשווי לצרכן בסך של 100,000 ₪ (מאה אלף שקלים חדשים) אשר יקבע על בסיס שוויים הממוצע של המוצרים הנתרמים בשלושת החודשים שקדמו ליום 14.2.2024 בהתאם לנתוני אתר סטורנקסט, וזאת כסכום פשרה כולל וסופי (להלן: "סכום פשרה אסם" ו- "התרומה של אסם" בהתאמה);

ג. המשיבות, כל אחת בנפרד וללא קשר לשנייה, יעבירו את התרומה לעמותת ארגון לתת - סיוע הומניטרי ישראלי (ע"ר) בתוך תקופה שלא תעלה על 24 חודשים מהמועד הקובע.

4. תשלום לקרן – ביהמ"ש הורה כי יוניליוור תעביר סך של 38,500 ₪ ואסם תעביר סך של 28,000 ₪ לקרן למימון תובענות ייצוגיות בהתאם לסעיף 27 לחוק תובענות ייצוגיות.

5. התחייבות יוניליוור לשינוי אופן הצגת משקלי המוצרים נשוא בקשת האישור – החל מהמועד הקובע, יוניליוור תיערך לביצוע הפעולות הבאות: (א) ביחס למוצרי ברנפלקס הנמנים בבקשת האישור (והם בלבד), דהיינו מוצרי ברנפלקס במשקלים של 375 ו-400 גרם, אשר ישווקו נכון למועד אישור הסדר זה (ככל שישווקו) (להלן בסעיף זה: "המוצרים"), יוניליוור תפעל כך שמשקלי מוצרים אלו יסומנו באופן מוגדל ומובלט ביחס לסימון שהופיע על האריזה טרם הגשת בקשת האישור, תוך שהסימון יהיה ברור, קריא ובחזית האריזה, כאשר השינוי העתידי בסימון יהא קבוע (למעט במקרה של שינוי רגולטורי, פסיקתי או הנחיה של גורם מדינתי כלשהו שיחייב או יאפשר לשנות את הסימון) (להלן: "השינוי") ; (ב) השינוי יתבצע בתוך 36 חודשים מהמועד הקובע (להלן: "תקופת השינוי"), ובלבד שבמועד זה המוצרים עדיין ישווקו במשקלי 375 ו-400 גרם; יובהר כי אין באמור משום התחייבות מצד יוניליוור לכך שהמוצרים באריזתם הקודמת לא ימכרו ו/או ישווקו בתום תקופת השינוי (למשל, ככל שייוותרו במלאי מוצרים באריזתם הקודמת).

6. התחייבות אסם לשינוי רוחבי של אופן הצגת משקלי המוצרים נשוא בקשת האישור – החל מהמועד הקובע, אסם תיערך לביצוע הפעולות הבאות: (א) ביחס למוצרים הנמנים בבקשת האישור (והם בלבד), דהיינו דגני פיטנס המשווקים בתכולות כוללות בין 350–355 גרם (להלן בסעיף זה: "המוצרים"), אסם תפעל כך שמשקלי מוצרים אלו, המשווקים במשקלים שונים ובאריזות דומות, יסומנו באופן מוגדל ומובלט ביחס לסימון ששרר טרם הגשת בקשת האישור, תוך שאסם תפעל לכך כי הסימון יהיה ברור, קריא ובחזית האריזה, כאשר השינוי העתידי בסימון יהא קבוע (למעט במקרה של שינוי רגולטורי, פסיקתי או הנחיה של גורם מדינתי כלשהו שיחייב או יאפשר לשנות את הסימון) (להלן: "השינוי"); (ב) השינוי יתבצע בתוך 36 חודשים מהמועד הקובע (להלן: "תקופת השינוי"); אסם מתחייבת בזאת כי בתום תקופת השינוי, לא תייצר את המוצרים באריזתם הקודמת. יובהר כי אין באמור משום התחייבות מצד אסם לכך שהמוצרים באריזתם הקודמת לא ימכרו ו/או ישווקו בתום תקופת השינוי (למשל, ככל שייוותרו במלאי מוצרים באריזתם הקודמת).

7. מעשה בית דין – כלפי כל אחת מן המשיבות בנפרד, כל תאגיד שבשליטתן, כל תאגיד השולט בהן או כל תאגיד אחר מקבוצת יוניליוור/אסם וכל מי מטעמו של כל מי מהם, באופן אוטומטי, יתגבשו ויתור וסילוק (כהגדרתם בהסדר הפשרה) מלאים ומוחלטים של כל אחד מחברי הקבוצה (שלא הגיש הודעת פרישה בהתאם לסעיף 18(ו) לחוק) ביחס לכל ענייני התובענה ובקשת האישור, וייווצר מעשה בית-דין כלפי כל חברי הקבוצה הרלוונטית לכל משיבה באשר לעילות התביעה הנכללות בבקשת האישור, וביחס לכל הסעדים שהתבקשו בקשר אליהם.

8. גמול למבקשת ובאות כוחה – מוסכם על הצדדים, בהתאם לסעיף 18(ז)(2) לחוק תובענות ייצוגיות, כי שכר הטרחה והגמול המומלצים יהיו כמפורט להלן:

א. יוניליוור: הגמול ושכר הטרחה שישולמו ע"י יוניליוור יעמדו על סכום כולל וסופי של 39,000 ש"ח בצירוף מע"מ, לפי החלוקה הבאה - שכר הטרחה לב"כ המבקשת יעמוד על סכום כולל של 37,500 ש"ח, והגמול למבקשת יעמוד על סכום כולל של 1,500 ש"ח, הכל בתוספת מע"מ.

ב. אסם: הגמול ושכר הטרחה שישולמו ע"י אסם יעמדו על סכום כולל וסופי של 20,000 ש"ח בצירוף מע"מ, לפי החלוקה הבאה - שכר הטרחה לב"כ המבקשת יעמוד על סכום כולל של 18,500 ש"ח, והגמול למבקשת יעמוד על סכום כולל של 1,500 ש"ח, הכל בתוספת מע"מ.

9. מינוי בודק – בית המשפט החליט בנסיבות המקרה שלא למנות בודק כמפורט בסעיפים 27-26 לפסק הדין.

10. עיון בהסדר הפשרה – הסדר הפשרה ופסק הדין המאשר אותו עומדים לעיון במזכירות בית המשפט המחוזי בירושלים, בפנקס התובענות הייצוגיות וכן באתר האינטרנט של מערכת בתי המשפט.

11. האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה. הנוסח המלא של הסדר הפשרה ופסק הדין שאושרו הם המחייבים ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה ופסק הדין לבין האמור בהודעה זו, יקבעו ההוראות בהסדר הפשרה ובפסק הדין.

12. נוסח הודעה זו אושר על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים, והיא מתפרסמת על פי החלטתו.


שרון ענבר פדלון, עו"ד

טלי לופו, עו"ד

ב"כ המבקשת


רועי מסורי, עו"ד

ארנון, תדמור-לוי

ב"כ יוניליוור


תום אלקלעי, עו"ד

גורניצקי ושות'

ב"כ אסם

חזרה לתחילת הדף