לדלג ל תוכן

ת"צ 32251-10-19 יולי חסין נ' יוניליוור ישראל מזון בע"מ

לפי סעיפים 18(ג) ו-25 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "החוק")

מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום 6.3.2023 הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים, בקשה לאישור הסדר פשרה (להלן: "הסדר הפשרה") בת"צ 32251-10-19 (להלן: "בקשת האישור"). הצדדים להסדר הפשרה הם יולי חסין (להלן: "המבקשת"), ויוניליוור ישראל מזון בע"מ (להלן "יוניליוור").

עניינה של בקשת האישור הוא בטענת המבקשת, שלפיה יוניליוור הפחיתה ללא גילוי נאות את משקלם של מוצרי סדרת הקרקרים של המותג "פתית" (להלן: "פתית") ממשקל 300 ג' ל-250 ג', ובכך, כביכול, הטעתה צרכנים בניגוד להוראות הדין ולפרשנותו הנטענת בהנחיות הממונה להגנת הצרכן בעניין הקטנת מוצרים (להלן: "הנחיות הממונה").

יוניליוור, חולקת על כל הנטען בבקשת האישור. אולם, מטעמי יעילות, הצדדים הפנו את בקשת האישור להליך גישור בפני כב' השופטת (בדימוס) הילה גרסטל, וזאת בצוותא חדא עם שתי בקשות אישור נוספות הנדונות בבית המשפט המחוזי בירושלים, ת"צ 28316-10-19 ות"צ 11754-12-18, אשר חולקות מערכת נסיבות דומה לבקשת האישור, עובדתית ומשפטית. בסיומו של הליך, לצורכי פשרה, ומבלי שכל צד מודה בטענות משנהו, הגיעו הצדדים להסכמות כפי שפורטו במסגרת הסדר הפשרה, שעיקריו יפורטו להלן;

1. "חברי הקבוצה" – כלל הצרכנים אשר רכשו מוצר/ים הנמנים על סדרת הקרקרים של המותג "פתית" המשווקים בתכולה כוללת הפחותה מ-300 גרם, בין אם נכללו בבקשת האישור ובין אם לאו, כל זאת במשך 7 שנים עובר להגשת התובענה ועד למועד הקובע.
"המועד הקובע" – המועד בו יהפוך פסק הדין המאשר הסדר הפשרה לסופי וחלוט.

2. פיצוי לציבור – מבלי להודות באף טענה, יוניליוור תעניק לציבור הטבה בדרך של תרומת מוצרים בשווי לצרכן של 130,000 ₪ (מאה שלושים אלף שקלים חדשים), כסכום פשרה כולל וסופי (להלן: "התרומה"). יוניליוור תעביר את התרומה לעמותת ארגון לתת - סיוע הומניטרי ישראלי (ע"ר), ותוך תקופה שלא תעלה על 24 חודשים מהמועד הקובע.

3. הסדרה עתידית – החל מהמועד הקובע, יוניליוור תיערך לביצוע הפעולות הבאות:

א. ביחס למוצרי פתית במשקל 250 גרם הנמנים בבקשת האישור (והם בלבד), אשר ישווקו נכון למועד אישור הסדר זה (ככל שישווקו) (להלן: "המוצרים"), יוניליוור תשנה את מיקום סימון המשקל, כך שהסימון ימוקם בחלק העליון של אריזת המוצרים, בצד שמאל, בפונט מודגש וברור, וזאת לתקופה של 9 חודשים בלבד ממועד ביצוע השינוי (להלן: "השינוי"); למען הסר ספק יובהר, כי יוניליוור תהא רשאית להאריך את תקופת השינוי (דהיינו, מעבר לתשעת החודשים) ו/או להרחיב את השינוי גם למוצרי פתית נוספים, הכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי;

ב. השינוי יתבצע בתוך 36 חודשים מהמועד הקובע (להלן: "תקופת השינוי"), ובלבד שבמועד זה המוצרים עדיין ישווקו במשקל 250 גרם.

ג. יובהר כי אין באמור משום התחייבות מצד יוניליוור לכך שהמוצרים באריזתם הקודמת לא ימכרו ו/או ישווקו בתום תקופת השינוי (למשל, ככל שייוותרו במלאי מוצרים באריזתם הקודמת).

4. מעשה בית דין – עם אישור בית המשפט הנכבד לפשרה זו, יתגבשו כלפי יוניליוור, כל תאגיד שבשליטתה, כל תאגיד השולט בה או כל תאגיד אחר מקבוצת יוניליוור וכל מי מטעמו של כל מי מהם, באופן אוטומטי, ויתור וסילוק (כהגדרתם בהסדר הפשרה) מלאים ומוחלטים של כל אחד מחברי הקבוצה (שלא הגיש הודעת פרישה בהתאם לסעיף 18(ו) לחוק) ביחס לכל ענייני התובענה ובקשת האישור, וייווצר מעשה בית-דין כלפי כל חברי הקבוצה באשר לעילות התביעה הנכללות בבקשת האישור, וביחס לכל הסעדים שהתבקשו בקשר אליהן.

5. גמול למבקשת ובאות כוחה – הצדדים ממליצים כי שכר טרחת ב"כ המבקשת יעמוד על סכום כולל של 43,000 ₪ (בתוספת מע"מ), והגמול המומלץ למבקשת, יעמוד על סכום כולל של 1,500 ₪, ובנוסף יוניליוור תשיב למבקשת את מחצית האגרה בסך של 5,500 ₪.

6. הגשת התנגדויות ופרישה מן ההסדר – בהתאם להוראות סעיף 18(ד) לחוק, כל אדם הנמנה עם חברי הקבוצה שלעיל, או אחד מהגופים המנויים בסעיף, רשאי להגיש לבית המשפט (עם העתק לב"כ הצדדים), עד 45 ימים ממועד פרסום הודעה זו, התנגדות מנומקת בכתב להסדר הפשרה, ובהתאם לסעיף 18(ו) לחוק, כל אדם הנמנה עם חברי הקבוצה שלעיל רשאי להודיע לבית המשפט (עם העתק לב"כ הצדדים), עד 45 ימים ממועד פרסום הודעה זו, בטופס ערוך כאמור בתקנה 7 לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010, על רצונו שלא להיכלל בקבוצה.

7. עיון בהסדר הפשרה – הסדר הפשרה עומד לעיון הקבוצה המיוצגת בפנקס התובענות הייצוגיות, במזכירות בית המשפט המחוזי בירושלים בין השעות 08:30 ל-12:30 וכן באתר האינטרנט של מערכת בתי המשפט. ניתן גם לעיין בהסדר הפשרה במשרדי ב"כ המבקשת, בכתובת רח' אהבת אדם 74/27, כפר יונה, בתיאום מראש.

8. האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה. הנוסח המלא של הסכם הפשרה (על נספחיו) הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו הוראות הסדר הפשרה.

9. נוסח הודעה זו אושר על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים, והיא מתפרסמת על פי החלטתו.


אופק סיני, עו"ד

רועי מסורי, עו"ד

ארנון, תדמור-לוי, עורכי דין

ב"כ יוניליוור


שרון ענבר פדלון, עו"ד

טלי לופו ,עו"ד

ב"כ המבקשת

חזרה לתחילת הדף